Botó d'Inici
Barra d'eines Castellano English Mapa del Lloc Col·laboradors
Icone
Banner
Botó d'Inici
Servei al client. Inici secció
Botó de Línies de Servei
Botó de Sectors
Servei al client. Fi secció
A fons. Inici secció
Botó de Col·laboracions
Botó del Nostre Plantejament
Botó de Continguts
A fons. Fi secció
Botó de Contacti'ns

INFORMACIÓ LEGAL

Sobre el propòsit del lloc web

El propòsit d'aquest lloc web és oferir als seus usuaris, ja sigui el seu caràcter el de persona física o jurídica, informació sobre els serveis professionals prestats per THE FORWARD FIRM S.L.U., així com continguts i materials de potencial interès relacionats amb les nostres àrees d'experiència.

Aquesta informació, continguts i materials s'ofereixen de forma no onerosa i sense establir, sota cap concepte, una relació mercantil entre THE FORWARD FIRM S.L.U. i qualsevol dels seus usuaris.

Sobre l'accés i ús del lloc web

L'accés a i l'ús d'aquest lloc web estan subjectes als següents termes i condicions i a tota la legislació aplicable.

En accedir i utilitzar aquest lloc web, vostè accepta íntegrament els següents termes i condicions.

Vostè és responsable de complir la legislació de la jurisdicció des de la qual accedeix a aquest lloc web i garanteix que no accedirà o utilitzarà la informació, continguts i materials disponibles en aquest lloc web d'una manera que suposi la infracció d'aquesta legislació.

Sobre la derivació de possibles responsabilitats

Aquells que utilitzin aquest lloc web ho faran sota la seva completa responsabilitat, no assumint THE FORWARD FIRM S.L.U. cap responsabilitat pels danys directes o indirectes de cap tipus que puguin derivar-se del seu ús o del de qualsevol de les informacions, continguts i materials existents en el lloc web, ja siguin propis o de tercers.

THE FORWARD FIRM S.L.U. tampoc assumeix cap responsabilitat relacionada amb les informacions, continguts i materials de les pàgines externes enllaçades des d'aquest lloc web. La inclusió d'enllaços a llocs web externs no suposa en cap cas la recomanació d'aquests llocs web ni dels seus serveis o productes.

THE FORWARD FIRM S.L.U. no garanteix l'exhaustivitat, l'absència d'errors, la veracitat, l'actualització, la immutabilitat, la permanència ni la disponibilitat de les informacions, continguts i materials existents en aquest lloc web.

Sobre els drets de propietat intel·lectual

Llevat que s'estableixi una altra cosa, el codi i els elements de qualsevol tipus d'aquest lloc web, així com les informacions, els continguts i els materials disponibles a través del mateix, ja siguin de caràcter textual, gràfic, sonor, videogràfic, interactiu i/o de qualsevol altra índole, són propietat exclusiva de THE FORWARD FIRM S.L.U. i sense que hi hagi pel fet de la seva publicació cap detriment en ni cessió d'aquests drets.

Totes les marques comercials utilitzades o esmentades en aquest lloc web pertanyen als seus respectius propietaris.

Sobre l'ús de les informacions, continguts i materials

Les informacions, continguts i materials disponibles a través d'aquesta web, de qualsevol naturalesa, i la propietat recaigui en THE FORWARD FIRM S.L.U., podran ser descarregats, reproduïts i distribuïts d'acord amb la legalitat vigent, sempre que:

  1. El seu ús sigui estrictament personal o en el si de la seva pròpia empresa o organització. Queda, per tant, terminantment prohibit el seu ús comercial, cobrar per l'accés als mateixos o per la seva utilització, o ser utilitzats com a vehicle publicitari, entre d'altres.
  2. No s'alteri sota cap concepte el seu contingut ni forma.
  3. S'indiqui clarament i visiblement la procedència i propietat de THE FORWARD FIRM S.L.U., amb la següent llegenda:

Material procedent del lloc web www.tff-consulting.com

Sobre la confidencialitat i exclusivitat de la informació enviada o publicada

Excepte per indicació expressa en sentit contrari continguda en el present lloc web o, en el seu defecte, per la seva part, es considera que tota informació que vostè ens enviï o publiqui a través dels mitjans establerts en aquest lloc web té un caràcter no confidencial i no exclusiu. Tanmateix, declara que té legítim dret a enviar aquesta informació i s'avé a no enviar cap informació a menys que estigui legalment autoritzat per a fer-ho.

Altres aspectes a considerar

Els títols de les seccions que apareixen en aquesta "informació legal" tenen com a únic objectiu la comoditat de lectura i no gaudeixen d'efectes legals.

La declaració de nul·litat, ineficàcia o invalidesa, ja sigui total o parcial, de qualsevol de les clàusules incloses en aquesta "informació legal", no afectarà la vigència de la resta de les mateixes.

Els presents termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. En el cas de produir-se qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la seva interpretació, aplicació o execució, les parts afectades, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.